Semarang                  Bangkong             Midden-Java

 

                                                                                                                                                                                    12-4-2011

 

Begane grond


Bovenverdieping


 

Legenda

 

Begane grond

Bovenverdieping

a-k  - Japanse kampcommandant, heiho’s

 

D -  Doucheruimte

 

E - Etenverdeelplaats

 

G - Groenteschoonmaak

 

z h - Ziekenhuis

 

 

 

Han 1 - Jongens

Han 6 – Jongens

Han 2 – Jongens

Han 7 – Jongens

Han 3 – Jongens

Han 8 – Jongens

Han 4 – Jongens

Han 10 – Mannen, jongens

Han 5 – Jongens

Han 11 – Mannen, kampleiding, dokter

Han 9 - Mannen

Han 12 – Zusters

Han 13 - Oude zieke mannen, later jongens

 

Han 14 - Oude zieke mannen

 

 

 

Bron: Atlas Japanse Kampen, Deel I, pg 140

(H.L.B.Mahieu, M. van Nuffelen en H.H.Wiesner)

 

 

Index                   Terug naar Bangkong