Tjimahi                   4e en 9e Bataljon             West-Java

                                                          

                                                                                                                                                                     26-1-2016

Andere benamingen

Tjimahi Kamp 4; Bunsho II Kamp 4 (Japanse administratie)

English

Ligging

Dit kamp lag in het noordelijk stadsdeel van Tjimahi, begrensd door Kampementsweg, Stationsweg (spoorlijn), Gedong Delapan (Racebaan) en Gedong Empat. Het omvatte de kazernes van het 4e en 9e Bataljon. Het was eerst een krijgsgevangenkamp, pas eind januari 1944 werd het burgermannenkamp.

 

Kampcommandanten

Kpt Takagi (van 03.44 tot 04.44), kpt Kasahara (van 04.44 tot 07.44), kpt Takagi (van 07.44 tot 08.45)

 

Bewaking

Japanse militairen, Koreanen, heiho’s

 

Kampleiding

Hr C.H.V. de Villeneuve (van februari 1944 tot mei 1945)

Hr Richel (van september 1944 tot februari 1945)

Hr Heintz Stein (van maart 1944 tot augustus 1945

 

Transporten (volgens Atlas Japanse Kampen)

datum

binnengekomen

uit

vertrokken

naar

aantal

per

transport

aantal

in

kamp

type

personen

 31.01.44

Mal: Gevangenis

 

700

 

ma

 03.02.44

Mal: Marinekamp

 

850

 

jo,ma

 09.02.44 (1)

Buit: Kedoengbadak

 

1200

 

ma

 10.02.44 (2)

Ngawi: Fort vd Bosch

 

1578

 

ma

 14.02.44

Moen: Moentilan

 

100

 

jo,om

 14.02.44

Band: 15e Bataljon

 

1425

 

jo,ma

 14.02.44 (3)

Tang: LOG

 

1540

 

ma

 15.02.44

Band: Soekamiskin

 

100

 

ma

 15.02.44

Ked: Gevangenis

 

220

 

ma

 15.02.44

Ked: Sentono Pande

 

100

 

ma

 15.02.44

Poerworedjo/Magelang

 

?

 

ma

 15.02.44

Peka: MULO

 

200

 

ma

 15.02.44 (4)

Djokja:  Fort Vredeb

 

897

 

ma

 15.03.44

Djokja: Batjiro

 

10

 

ma

 25.05.44

Bat: Kramat

 

400

 

nw

 15.07.44

Band: 15e Bataljon

 

300

9600

zj,zm

 21.07.44

 

Tjim: Baros 6

30

 

ma (5)

 06.08.44

 

Sem: Bangkong

7

 

ma (6)

 06.08.44

 

Sem: Lampersari

2

 

ma (6)

 06.08.44

 

Sem: Gedangan

2

 

ma (6)

 06.08,44

 

Amb: Ambarawa 6

3

 

ma (6)

 06.08.44

 

Amb: Banjoeb 10

1

 

ma (6)

 10.08.44

 

Band: 15e Bataljon

211

 

ma (7)

 04.09.44

 

Vrijgelaten

7

 

ma (8)

 12.09.44

 

Tjim: Baros 6

50

9300

jo,ma

 15.10.44

Tjim: Baros 5

 

1150

 

jo,ma

 19.10.44

Band: 15e Bataljon

 

1500

11.000

ma

 25.10.44

 

Tjim: Baros 5

1500

 

jo,ma

 21.11.44

Band: Tjihapit

 

60

 

om,zm

 23.11.44

Band: Tjihapit/Kareës

 

222

 

om,zm

 23.11.44

 

Amb: Ambarawa 8

550

 

zm

 26.11.44

Bat: Grogol

 

335

 

om,jo

 03.12.44

 

Sem: Bangkong

20

 

ma (9)

 06.12.44

 

Sem: Bangkong

465

 

om

 20.12.44

Tjim: Baros 6

 

120

 

ma

 20.12.44

 

Tjim: Baros 6

200

 

ma,zm

 02.04.45

 

Vrijgelaten

67

 

ma

 08.04.45

Tjim: Baros 6

 

300

 

jo

 04.05.45

 

Tjim: Baros 6

103

 

ma

 05.05.45

 

Tjim: Baros 5

30

 

ma

 10.05.45 (10)

 

Bat: Mat. Dolorosa

760

 

zj,zm

 15.05.45

Tjim: Baros 5

 

30

 

ma

 20.05.45

Tjim: Baros 6

 

100

 

jo

 30.06.45

Tjim: Baros 6

 

300

 

jo,ma

 15.07.45

 

Tjitjalengka-Spoorw

2000

 

jo,ma

 19.08.45

Tjitjalengka-Spoorw

 

1700

 

jo,ma

 23.08.45

Tjim: Tjimindi (11)

 

20

 

ma

 23.08.45

 

 

 

8000

jo,ma

Afkortingen/Noten

jo=jongens, ma=mannen, nw=nippon-werkers, om=oude mannen, zj=zieke jongens, zm=zieke mannen

Amb=Ambarawa, Band=Bandoeng, Bat=Batavia, Buit=Buitenzorg, Djokja=Djokjakarta, Ked=Kediri,

Mal=Malang, Moen=Moentilan, Sem=Semarang, Tang=Tangerang, Tjim=Tjimahi

Banjoeb=Banjoebiroe; Spoorw=Spoorweg, Vredeb=Vredeburg

(1) tot en met 11.02.44

(2) tot en met 12.02.44

(3) en 15.02.44

(4) en 16.02.44

(5) kampleiding

(6) artsen

(7) zeelieden

(8) Indo-Europeanen, o.a. P. van den Eeckhout e.a.

(9) verplegers

(10) tot en met 27.05.45 in 4 transporten

(11) boerderij-kamp

 

Sterfgevallen

Periode van 01.03.44 tot 01.08.45: 744 doden,

Periode van 01.08.45 tot 15.10.45.: 38 doden

 

Literatuur:

Alberts, A. - In en uit het Paradijs getild, 1992, pg 150 (groep uit Soekamiskin)

Beekhuis, H. e.a. – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, pg 42-43

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 65-67 (situatie tijdens bersiap-periode)

Buitenweg, Hein - Omong kosong lagi, pg 93-103

Buys, Jan  in Liesker, H.A.M. – Je denk, ken niet maar ken!!, 1997, pg 211-230

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 112-113; Deel II, 2002, pg 93

Heijmans-van Bruggen, Mariska - De Japanse bezetting in dagboeken, Kamp 4 Tjimahi, 2002

Hildesheim, I. in Liesker, H.A.M. – Je denk, ken niet maar ken!!, 1997, pg 286 (clandestiene radio)

Jalhay, S.H. - Jalhay’s kleine oorlog, pg 338-362

Kruisheren - Bezetting en bevrijding, Bull. Prov. St Augustinus, Speciaal, 1995, pg 40-41, 49-51

Lanzing, Fred - Geen school, geen schoenen, geen ouders, Maatstaf 28(1980)56-70

Lechner, Jan – Uit de verte, Een jeugd in Indië, 2004, pg 103-115

Liesker, H.A.M. - Jongens in de mannenkampen te Tjimahi, 1994, pg 395-399, 405-415

Liesker, Klaas  in Liesker, H.A.M. - Jongens in de mannenkampen te Tjimahi, 1994, pg 73-93

Poutsma, A. - Tjimahi, Moesson 30, nr 2 (15.08.85), pg 12-13

Schomper, Pans - Indië vaarwel, de belofte van de eierboer, 1994

Visker, D.A. - Totok in Tjimahi, 1985

Weijers, Gerard  in Liesker, H,.A.M. – Jongens in de mannenkampen, 1994, pg 205-216

Wertheim, Wim en Hetty Wertheim-Gijse Weenink - Vier wendingen in ons bestaan, 1991, pg 251

Woortman, Louk  in Liesker, H,.A.M. – Jongens in de mannenkampen, 1994, pg 251-280

Zwanikken, Felix  in Liesker, H.A.M. – Je denk, ken niet maar ken!!, 1997, pg 175-207

 

Foto’s/Tekeningen:

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 67 (tekening Japanse uitkijkpost)

Claassen, Rob en Joke van Grootheest - Getekend, 1995, pg 50-70

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 113

Hartley, M.G. - Mijn kamp, 1947, pg 49-51

Nederlanders in Japanse kampen (catalogus tentoonstelling), 1976, pg 10, 14, 39

 

Plattegronden

Beekhuis, H. e.a. – Japanse burgerkampen in Nederlands-Indië, Deel 1, 4e druk, pg 42

Beekhuis, H. e.a. – Atlas Bersiapkampen, 2009, pg 66 (ligging in Tjimahi)

Dulm, J. van e.a. – Atlas Japanse Kampen, Deel I, 2000, pg 114 (luchtfoto); Deel II, 2002, pg 95 (luchtfoto)

Liesker, H.A.M. - Jongens in de mannenkampen te Tjimahi, 1994, pg 206, 270

 

Naamlijsten

NN - Kamp 4+5+6 (12000 namen), SAIP, OP 475 (augustus 1945)

NN – NIOD, IC 056.553 (overledenen)

 

Plattegrond 4e en 9e Bataljon

 

 

Naamlijst van 4e en 9e Bataljon, Baros 5 en Baros 6

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

 

 

Index                    Kampen op Java